Home arrow วิสัยทัสน์ห้องสมุด
Saturday, 18 April 2015
 
 
เกร็ดเล็กการอ่าน
 • เริ่มอ่านหนังสืออย่างง่ายและสนุก
 • อ่านสม่ำเสมอทุกวัน
 • มีความตั้งใจที่จะอ่านให้เร็วกว่าเดิม
 • กำหนดเวลาในการอ่าน
 • จับใจความให้ได้
 • จดบันทึกผลความก้าวหน้า

 

สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
มติชน ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิสัยทัศน์ห้องสมุด

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐาน  เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

พันธกิจห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • พัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 • ส่งเสริมให้มีการบริการ  และกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน
 • พัฒนาห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
 • จัดให้มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและมีการจัดหนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 • มีการบริหารจัดการ  และการจัดการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้
 • ฝ่ายบริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาสร้างเสริมห้องสมุด  ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 •  เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน
 •  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 •  เป็นผู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

NPRU IT Service
 
Top!
Top!